Adnan ÇELİK,  "Soğuk Savaş’ın İlk Yıllarında Avrupa’daki Kürt Aktivizmi: Kürt Gençlerinin Enternasyonal Öğrenci Ağlarına Katılımı ve Yeni Bir Kurtuluş Ufku Olarak Sovyet Komünizmi, Kürd Araştırmaları Dergisi, 2021, n° 6, pp. 41-75. 

Giriş
Çağdaş Kürt siyasi tarihinin farklı veçheleri üzerine sayıları günden güne artan çalışmalarla birlikte, başta Türkiye ve Irak’taki Kürtler olmak üzere, Kürdistan’ın dört parçası ve Sovyet Kürtleri ile ilgili geniş bir külliyat oluşmuş durumdadır. Kürdistan’ın, 20. Yüzyılın ilk yarısındaki iki dünya savaşı arası dönemde ortaya çıkan farklı ulus-devletler arasında bölünmesinin ardından; parçalı ulusal kurtuluş mücadelelerinin siyasi ve askeri çerçevesini belirleyen Soğuk Savaş dönemindeki (1947-1991) iki kutuplu uluslararası siyasi konfigürasyonun Kürt siyasal eylem repertuvarını nasıl etkilediği ve hatta yer yer belirlediği konusu üzerine maalesef henüz ciddi bir çalışma yapılmış değildir.