COVID-19

JUSQU'AU 15 AVRIL 2020
Tous les événements sont annulés
La bibliothèque est fermée au public
15 NİSAN TARİHİNE KADAR
Tüm etkinlikler iptal
Kütüphane halka kapalı olacak

Excursions urbaines

Infrastructures et interface nature et sociétés urbaines à Istanbul

Moving Stones. Europe’s Neolithic Bridge: Anatolia

En bref

L'IFEA est un Institut de recherche français en Turquie. Dépendant du MEAE et du CNRS, il a pour vocation de faciliter, de fédérer et d'impulser des recherches en sciences humaines et sociales. C'est une structure de services et d'accueil des chercheurs. L'institut propose une programmation scientifique ouverte au public. 

logo cnrsMEAEifre

Bu sempozyumda yapılmak istenen Edward Said’ in geçtiği yolu yeniden katetmek, Batı’nın “Şark” hakkındaki klişelerini yeniden gözden geçirmek değil. Aksine, amaç böyle oryantalist bir bakışın varolmuş olduğunu kabul ederek bugün Doğu’daki sanatçıların bu bakışı nasıl kullandıklarını, bunun ürünlerinde nasıl ifade bulduğunu sorgulamaktır. Öyle ya, çeşitli «tavırlar» mümkün oryantalizm karşısında. Meselâ Doğu’da artist, romancı ya da mimar oryantalizmi yok sayabilir, ilgilenmemeye çalışabilir, ya da onunla mizahlı, alaylı bir diyaloga girebilir ya da oryantalizmin Batı’da kolay anlaşılırlığından, beklentiye cevap veren “popüler” halinden istifade edebilir ve « tarihsel esasa rücu », ya da «geleneklere dönüş» vesilesiyle sanatçı kendi de oryantalist temalar geliştirebilir. Bu toplantının amacı en başta  Türkiye’de, ama daha genel olarak da Doğu ülkelerinde, günümüz  sanatsal, bilimsel, kültürel üretiminin bilinçli ve/ya bilinçsizce oryantalist bakışı nasıl metabolize etmiş olduğunu araştırmak. Sanatçıların, mimar ve yazarların işlerinde nasıl ifade bulduğunu sorgulamak. Bunun için de sempozyumun yanı sıra düzenlenecek sergide, konuşmacı olarak iştirak edecek sanatçılar tebliğlerinin yanı sıra ürettikleri işlerden örnekler de sunacaklardır.

Giriş |  Z. Çelik'in sunumu |  M. Volait'nin sunumu | Diğer sunumlar

{flv width="512"}23022011_930_orientalisme_intro{/flv}
Giriş

{flv width="512"}23022011_931_orientalisme_celik{/flv}
Zeynep Çelik (School of Architecture, New Jersey Institute of Technology):
“Akdeniz kentlerinde oryantalizmin yorumları ve yerel sahiplenilme şekilleri”


{flv width="512"}23022011_933_orientalisme_{/flv}
Mercedes Volait (CNRS, Araştırma Müdürü / Directrice de recherche au CNRS) :
“Günümüz Kahiresinde “Belle Epoque” mimarîi”

Timour Muhidine (INALCO-Paris):
“ Doğu’ya arzu: çağdaş Türk edebiyatında bir Doğu yaratma temayülü”

Kenizé Mourad (romancı, romancière):
“Siyaseten doğru olanın eleştirisinin hizmetinde oryantalizm”

Zeki Coşkun (Mimar Sinan Üniversitesi):
“Orhan Pamuk. Doğu’nun Batı’sı, Batı’nın Doğu’su”

Nedim Gürsel (écrivain / yazar):
“Nedim Gürsel’in oryantalizmi eserlerinde nasıl kullandığı hakkında”

{flv width="512"}23022011_937_orientalisme_{/flv}

{flv width="512"}23022011_938_orientalisme_{/flv}

23-24 février 2011 au Lycée Notre Dame de Sion
Organisé par Nora Seni
Avec les participations de Zeynep Çelik ; Zeki Çoşkun ; İpek Duben ; Genco Gülan ; Nedim Gürsel ; Gülsün Karamustafa ; Vasıf Kortun ; Timour Muhidine ; Kenizé Mourad ; Silvia Naef; Burcu Pelvanoğlu, Nora Şeni et Mercedes Volait.
En partenariat avec l’AICA Turquie (Association internationale des critiques d’art) et Le lycée Notre Dame de Sion.


Le but de ce colloque n’est pas de revisiter l'univers d’Edward Saïd et d’analyser à nouveau la propension à projeter exotisme et clichés sur l’Orient. Les interventions s’interrogeront plutôt sur la façon dont la création contemporaine (artistique, architecturale) dans les pays d’Orient ressuscite, relit, réinterprète, s’approprie, ou récuse, tourne en dérision le regard orientaliste. Les domaines investigués seront l’architecture et l’esthétique urbaine, le roman et les arts contemporains. Les artistes seront invités à exposer leurs productions qui reflètent ce dialogue avec l’orientalisme.

Introduction | Communication de Z. Çelik | Communication de M. Volait | Autres communications


Introduction


Zeynep Çelik (School of Architecture, New Jersey Institute of Technology):
“Akdeniz kentlerinde oryantalizmin yorumları ve yerel sahiplenilme şekilleri”
“Appropriations et interprétations locales de l’orientalisme dans les villes méditerranéennes : une approche comparative”


Mercedes Volait (CNRS, Araştırma Müdürü / Directrice de recherche au CNRS) :
“Günümüz Kahiresinde “Belle Epoque” mimarîi”
“L'architecture Belle Epoque au Caire aujourd'hui”

Timour Muhidine (INALCO-Paris):
“ Doğu’ya arzu: çağdaş Türk edebiyatında bir Doğu yaratma temayülü”
“Tentation(s) de l'Orient: de quelques aspirations à dire son Orient dans la littérature turque d'aujourd'hui”


Kenizé Mourad (romancı, romancière):
“Siyaseten doğru olanın eleştirisinin hizmetinde oryantalizm”
“L’Orientalisme au service de la contestation du politiquement correct”

Zeki Coşkun (Mimar Sinan Üniversitesi):
“Orhan Pamuk. Doğu’nun Batı’sı, Batı’nın Doğu’su”
“Orhan Pamuk. L’Occident de l’Orient, l’Orient de l’Occident”

Nedim Gürsel (écrivain / yazar):
“Nedim Gürsel’in oryantalizmi eserlerinde nasıl kullandığı hakkında”
“La traversée par l’Orientalisme des oeuvres de Nedim Gürsel”

{flv width="512"}23022011_937_orientalisme_{/flv}

İpek Duben (artiste)
“Türk nedir? İşlerimdeki toplumsal eleştiri”
“Qu’est-ce qu’un Turc? La critique sociale inhérente à mes travaux”

Silvia Naef (Université de Genève) :
“Oryantalizmin yeniden şekillenmesi: Arap dünyası çağdaş ve modern sanatında oryantalist motifler”
“La réappropriation de l’Orientalisme : motifs orientalistes dans l’art moderne et contemporain du monde arabe”

17:15-17:45 Débat / Tartışm

Jeudi 24 février 2011

Séance III: Art contemporain

Président de séance : Vasıf Kortun (Garanti Platform)

Modérateur : Burcu Pelvanoğlu

09:30-10:00 : Genco Gülan (Artiste contemporainiste)

“L’Orientalisme de passeport”

10:00-10:30 : Gülsün Karamustafa (Artiste contemporainiste)

“Les règles de savoir-vivre”

10:30-11:00 : İpek Duben (Artiste contemporainiste)

“Qu’est-ce qu’un Turc ? La critique sociale inhérente à mes travaux”

11:00-11:30 Pause-café

11:30-12:00 : Silvia Naef (Université de Genève)

“La réappropriation de l’Orientalisme: motifs orientalistes dans l’art moderne et contemporain du monde arabe”

12:00-13.00 Débat et clôture